Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Επεκτείνεται και το Μάρτιο η πλήρης απαλλαγή των "κλειστών" επιχειρήσεων από το μίσθωμα...
16/02/2021

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4778/2021 με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», με το άρθρο 31 του οποίου τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, να επεκταθεί και για το μήνα Μάρτιο 2021 η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος. Εννοείται ότι για τις απλώς πληττόμενες επιχειρήσεις, και για τους εργαζομένους σε αναστολή των επιχειρήσεων αυτών η μείωση του μισθώματος περιορίζεται στο 40%.

Παρατίθενται ακολούθως οι σχετικές νέες διατάξεις:

Άρθρο 31

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.».

Σημείωση: Με το τελευταίο εδάφιο των προτεινόμενων διατάξεων "αποσαφηνίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ δεν κατισχύουν των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α και η έκδοση κανονιστικής απόφασης με βάση την παρ. 10 δεν αποκλείει την εφαρμογή της παρ. 8α με την επιφύλαξη ότι δεν συμπίπτουν οι κλάδοι των επιχειρήσεων στις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Ρυθμίζεται ρητά, προς άρση τυχόν ερμηνευτικής ασάφειας, ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α αφορούν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων μη συμπίπτοντες με τους κλάδους επιχειρήσεων της παρ. 10."

πίσω στα νέα