Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΜΙΔΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ  ΣΗΜΕΡΑ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ!

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση του παρόντος  χωρίς αναφορά της πηγής και της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης, ως εξής: Πηγή: "Παρατηρητήριο Φορολογίας Ακινήτων" της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) - www.pomida.gr

2020: OI ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Α. Φόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα

1. Φόρος Εισοδήματος μισθωμάτων δείτε τη σχετική κλίμακα

15/35/45,00 %

 2. Τέλος Χαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών)  3,6 %

3.  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δείτε τη σχετική κλίμακα

2,20-10,00%

4. Τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας προς τέκνα ή γονείς, για το άνω των 200 τ.μ. τμήμα της, ή προς τρίτο για όλο το εμβαδόν

3% επί αντικ.αξίας

5. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία

Αναλόγως εμβ.& Τ.Ζ.

 6. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης  3 % επί αντικ.αξίας
   
Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο φυσικών & νομικών προσώπων, δείτε τη σχετική κλίμακα . Μειώθηκε κατά 10-30% για το 2019

Κτίσματα: 2,50-16,25 €/τμ

Οικόπεδα:0,0037-11,25 €/τμ

 2. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου αστικής περιουσίας με αφορολόγητο ποσό 250.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, δείτε τη σχετική κλίμακα . Μειώθηκε κατά 10-30% για το 2019

Φυσ.πρόσ.:1,5‰-1,15%

Νομ.πρόσ.:2,5-5,50‰

3. Ετήσιο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰ (έως 10πλάσιο στους υπερ χρεωμένους ΟΤΑ!)

4. Ετήσιος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15 % (πλην απρόσοδων κλπ)

5. Φόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδικός)

Γη 5 %, κτίρια 8 %

Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (υπό αναστολή έως 31.12.2022)

24 %

2. Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή έως 31.12.2022)

15 %

3. Φόρος Μεταβίβασης / Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

4. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5%

5. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

6. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος και

β) Νέος φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

7. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων

4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία

5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

Δ. Φόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων

1. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γον. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ.

5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40 %

2. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς

1-10 %

Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, ανιψιούς, παππούδες κλπ. 

5-20 %

Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους

20-40 %

 3. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών

7,75‰ στα υποθ/κεία

8‰+1‰ στα κτηματ.γραφεία

Ε. Τέλη, φόροι και εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α. και τρίτων

1. Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού 

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

2. Δημοτικός Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

3. Δυνητικά Δημοτικά Τέλη (με διάφορες αιτιολογίες)

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

 4. Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας   Kwh x Μον.Χρ.€/Kwh
 5. Τέλος υπέρ της ΕΡΤ  3 ευρώ/μήνα

6. Τέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση).

Καθοριζ. από ΔΕΚΟ - ΟΤΑ

7. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 Ν.4315/2014,ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.)

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%

Ζ. Τέλη κτηματογράφησης, αντιγράφων κλπ. προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο"
  1. Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης: 35€/δικαίωμα + 1‰ επί αντικ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ, η είσπραξη του οποίου εκκρεμεί.
  2. Αναλογικά τέλη εγγραφής προσημειώσεων: 8‰.
  3. Πάγιο τέλος για την καταχώρηση κάθε δικαιοπραξίας: 20€.
  4. Τέλος έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.
  5. Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του Κτημ. Γραφείου: 9,5€.
  6. Τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος: 15€.
  7. Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος: 33€.
  8. Πρόσθετο τέλος μεταγραφής επί της αξίας κάθε ακινήτου:1‰.
 
Η. Φόροι, Τέλη & Εισφορές οικοδ. αδείας - ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ.

1. Τέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας

1 % επί προυπολ.

2. Τέλος οικοδομικών εργασιών

Ψήφισμα ΚΗ΄/1947

3. Κράτηση υπέρ Δήμου, ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ

Επί προϋπολογισμού

4. Εργοδοτικές εισφορές προς ΕΦΚΑ

+-90 % επί τεκμαρτού  ημερομισθίου

5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδομικών υλικών και εργασιών

24 %

6. Δημοτικά Τέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου

Καθορίζονται από κάθε ΟΤΑ

7. Τέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου)

Ν.4483/65 (άρθρο 8)

8. Πολεοδομικά πρόστιμα αυθαιρέτων κλπ.

 Καθορίζονται από το Ν.4495/17

      ΟΙ  20 ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΛΠ. ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 
1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου  3 % επί αντικειμενικής αξίας

2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης

3 % επί αντικειμενικής αξίας

3. Αντικειμενική δαπάνη ("τεκμήριο") διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία

Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.

4. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο

Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ

Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ

5. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 250.000 €

Φυσ. πρόσωπα:1,5‰-1,15%

Νομικά πρόσωπα:2,5-5,50‰

6. Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα)

0,25-0,35‰

7. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών

15%

8. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων)

24 %

9. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων

3 %

10. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος &

β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13)

3 % επί του ΦΜΑ

7% επί του ΦΜΑ

11. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων)    

1,5 %

12. Φόρος Διανομής Ακινήτων

0,75%

13. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων

3 % επί Φ.Μ.Α.

14Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων     

4,75‰ στα έμμισθα υποθ/κεία

5‰+1‰ στα κτηματ. γραφεία

15. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

16. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

Δείτε τις σχετικές κλίμακες

17. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών

7,75‰ στα υποθ/κεία

8‰+1‰ στα κτηματ. γραφεία

18. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

1 επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

19. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

Βλ. Ν.4495/2017

20. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.)

σε γη 10 έως 50%,

σε χρήμα έως 25%