Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
English | Francais | Deutch | Italian | Russian
Δωρεάν Εκτίμηση Ακινήτων

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη της, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. τους προσφέρει και τη δυνατότητα να ενημερωθούν δωρεάν για τη  μισθωτική ή αγοραία αξία των ακινήτων τους που προτίθενται να εκμισθώσουν ή να πωλήσουν!

Η  ΠΟΜΙΔΑ κάλεσε με δημόσια προκήρυξη της, όλες τις εταιρίες και τους φορείς που μπορούν να προσφέρουν εντελώς δωρεάν την υπηρεσία αυτή στα μέλη μας, να εκδηλώσουν εγγράφως το  ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμά μας "ΕΚΤΙΜΗΣΗ". Συμμετοχή στο πρόγραμμά μας αυτό δήλωσαν ο "Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών - Αττικής" και  η Εταιρεία "ASPIS RΕAL ESTATE".

Για την ευχερή υλοποίηση του προγράμματος, η ΠΟΜΙΔΑ δημιούργησε και ειδικό έντυπο εκτίμησης ακινήτου, που διανέμεται στα μέλη μας μέσω των γραφείων μας και της ιστοσελίδας μας, ώστε το αποτέλεσμα της εκτίμησης να τους δίνεται εγγράφως, αν η εκτίμηση γίνεται από το δίκτυο της εταιρείας "ASPIS REAL ESTATE". Οι μεσίτες - μέλη των σωματείων της ΟΜΑΣΕ μπορούν και αυτοί προαιρετικά να συμπληρώσουν το έντυπο της εκτίμησης, αν το επιθυμούν.

Η δωρεάν εκτίμηση της αγοραίας ή της μισθωτικής αξίας των ακινήτων των μελών μας παρέχεται από ολόκληρο το δίκτυο της "ASPIS RΕAL ESTATE" και των μεσιτικών γραφείων που υποδεικνύονται από τη γραμματεία της οργάνωσης των μεσιτών, ανάλογα με τον τόπο και το είδος του κάθε ακινήτου, υπό τις εξής αυτονόητες προϋποθέσεις:

1. Το μέλος που ζητά την εκτίμηση προσέρχεται αυτοπροσώπως (ή θα εκπροσωπείται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του) στο τοπικό γραφείο της ASPIS REAL ESTATE ή σε υποδεικνυόμενο από την οργάνωση μεσιτικό γραφείο, του τόπου του ακινήτου, ή αν το ακίνητο βρίσκεται μακριά, του τόπου κατοικίας του.

2. Προσκομίζει την ταυτότητα μέλους του από την οποία θα αποδεικνύεται ότι είναι ταμειακά ενήμερο μέλος οποιουδήποτε σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ και έχει καταβάλει τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους. Η εξακρίβωση είναι ευχερέστατη γιατί οι συνδρομές όλων των σωματείων της ΠΟΜΙΔΑ λήγουν την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3. Προσκομίζει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα του ακινήτου, ήτοι ενδεικτικά, τον τίτλο ιδιοκτησίας, την οικοδομική άδεια και σχεδιάγραμμα κάτοψης του ακινήτου, εφόσον υπάρχουν, καθώς και κάθε άλλο στοιχεία που ο εκτιμητής ήθελε κρίνει απαραίτητο. Ο εκτιμητής, αν επιθυμεί να κάνει αυτοψία, δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα ιδιοκτήτη να τον μεταφέρει με μέριμνά του στον τόπο του ακινήτου, προκειμένου να αποκτήσει ιδία αντίληψη του υπό εκτίμηση ακινήτου, και να του δώσει κάθε σχετική πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη.

4. Ο ερωτώμενος μεσίτης του δικτύου της ΟΜΑΣΕ μπορεί να απαντήσει με όποιο τρόπο προκρίνει ο ίδιος, δηλαδή προφορικώς ή εγγράφως, συμπληρώνοντας δηλαδή το μονοσέλιδο τυποποιημένο έντυπο εκτίμησης της ΠΟΜΙΔΑ. Οι μεσίτες του δικτύου της ASPIS REAL ESTATE απαντούν πάντοτε εγγράφως.

5. Στο έντυπο εκτίμησης της ΠΟΜΙΔΑ θα αναφέρονται η ημερομηνία σύνταξης, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και ο αριθμός μητρώου του, τα περιγραφικά στοιχεία της εκτιμώμενης ιδιοκτησίας (διεύθυνση, όροφο, εμβαδόν, έτος κατασκευής, κατάσταση κτιρίου κλπ.), το κατά προσέγγιση μηνιαίο μίσθωμα ή αγοραίο τίμημα του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο-υπογραφή και σφραγίδα του εκτιμητή. Στην έκθεση επίσης θα αναφέρεται ότι αυτή αποσκοπεί στην απλή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μελών των σωματείων της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση ή ευθύνη στον συντάκτη της, στον εκτιμητή ή στην Π.ΟΜ.ΙΔ.Α., ο δε ιδιοκτήτης του ακινήτου θα μπορεί να την χρησιμοποιεί για κάθε νόμιμη χρήση. Ο μεσίτης θα παραδίδει το πρωτότυπο της έκθεσης, ενώ ο ίδιος θα κρατά στο αρχείο του ένα αντίγραφο.

6. Επειδή μερικά μέλη της ΠΟΜΙΔΑ επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό με τρόπο καταχρηστικό και μη αποδεκτό από τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή του, προβάλλοντας παράλογες αξιώσεις προς τα συμμετέχοντα μεσιτικά γραφεία, ή ζητώντας εκτίμηση του ίδιου ακινήτου από πολλά γραφεία, ή χρησιμοποιώντας τις έγγραφες εκτιμήσεις ενός γραφείου εναντίον ενός άλλου ή ζητώντας δωρεάν εκτίμηση από ένα γραφείο και εν συνεχεία δίνοντας εντολή πώλησης ή μίσθωσης σε άλλο γραφείο (!), και θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία του προγράμματος, η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. υπογραμμίζει τα εξής:

Η ως άνω σημαντική υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά σε μέλη σωματείων της που ενδιαφέρονται πράγματι να προβούν σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοπραξία (πώληση ή μίσθωση ακινήτου τους) και όχι σε κάποιους που χάριν περιεργείας και μόνον, θα επιθυμούσαν να ενημερωθούν για την αξία του συνόλου της περιουσίας τους!

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει την εκτίμηση μιας και μόνον ιδιοκτησίας (πολυκατοικίας, διαμερίσματος, καταστήματος, γραφείου, μονοκατοικίας, οικοπέδου κλπ), από ένα και μόνον μεσιτικό γραφείο. Η εκτίμηση περισσοτέρων ακινήτων θα απόκειται στην κρίση των ερωτούμενων εταιριών ή μεσιτών και σε ειδική μεταξύ τους συμφωνία.

Η δωρεάν αυτή εκτίμηση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αποδεικτικού μέσου σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας (π.χ. δίκης για απαλλοτρίωση ή διανομή ακινήτων). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν από τους παραπάνω φορείς, ή από οποιονδήποτε κατάλληλο επαγγελματία, τη σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τελικά την ευκαιρία στον κάθε ιδιοκτήτη να έλθει σε επαφή με κάποιο σοβαρό κτηματομεσιτικό γραφείο της περιοχής τους, το οποίο  μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμα, ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία της κάμψης της κτηματαγοράς. Αλλά και στον κάθε συμμετέχοντα μεσίτη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη που εξυπηρέτησε δωρεάν,

Για τη δωρεάν εκτίμηση των ακινήτων τους τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται:

1. Στο Γραφείο Ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15 και Αιόλου, 4ος όροφος, τηλ. 210 3211459.

2. Στα γραφεία του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη 24, Αθήνα, τηλ. 210 3621930.

3. Στα γραφεία της εταιρίας ASPIS ASPIS Real Estate, οδός Λουίζης Ριανκούρ 64, Αθήνα 115 23, τηλ. τηλ : 210 3671 700, fax : 210 6100 372, e-mail: info (@ ) aspis-realestate.gr