Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βεβαιώσεις - Δεσμεύσεις

Α. ΟΙ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με σειρά διαφόρων νομοθετημάτων έχουν θεσμοθετηθεί τελευταία στη χώρα μας οι εξής υποχρεωτικές βεβαιώσεις, επιθεωρήσεις, έλεγχοι και πιστοποιήσεις κτιρίων, με αποκλειστική δαπάνη των ιδιοκτητών τους, και για ... το καλό τους:


1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΕΑ): Υποχρεωτική έκδοση και επισύναψη ενεργειακών πιστοποιητικών ανά 10ετία σε κάθε πώληση ή μίσθωση κτιρίου, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητών ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.  
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ.  Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις λεβήτων, καυστήρων, κλιματιστικών ανά 2-4 έτη, με αμοιβή ενεργ. επιθεωρητή ελεύθερα διαπραγματεύσιμη.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για πολεοδομική νομιμότητα σε όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων, ακόμη και τα αδόμητα, (Ν.4014/2011 και επόμενοι για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων), ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρεσίας, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής μηχανικού.
4. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ για τις μεταβιιβάσεις και γονικές παροχές όλων των εκτός σχεδίου ακινήτων (ν. 4030/2011 για τις άδειες οικοδομής).
5. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ (άρθρο 7 ν. 4030/2011, Α’ 249) από τους "ελεγκτές δόμησης" με ελάχιστο ύψος αμοιβής 450€ και μέγιστο 3.550€.
6.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ παλαιών ανελκυστήρων  (σύσταση 95/216 ΕΕ) και επιθεωρήσεων ασφαλείας νέων ανελκυστήρων (Οδηγία 95/16 ΕΕ, με απροσδιόριστο ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου μηχανολόγου.
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ "νέου τύπου" για περιοδικές επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υποχρεωτικά σε κάθε νέα ρευματοδότηση ακινήτου, με ύψος αμοιβής ηλεκτρολόγου πολλαπλάσιο του παλαιού (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).
8.  "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ": Eπιθεωρήσεις σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια και σε κάθε μεταβίβασή τους, για την έκδοση του "πιστοποιητικού πληρότητας" της «ταυτότητας κτιρίων», με αμοιβές επιθεωρητών (μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) απροσδιόριστου ύψους (ν. 3843/2010 και επόμενοι, Ν. 4495/2017 όπως τροποποιήθηκε).

Β. ΚΑΙ 8 ΕΚ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ...

Πέραν των παραπάνω, σύμφωνα με έρευνα της UIPI, από την Ευρωπαική Ένωση έχει δρομολογηθεί ήδη η θέσπιση των εξής ακόμη ελέγχων στα κτίρια, εμπνευσμένων ασφαλώς από τις προτάσεις των ενδιαφερομένων οργανώσεων των βιομηχανιών και επαγγελματιών, αλλά πάντοτε ...για το καλό μας!


1. Σύσταση (2001/331): Περιβαλλοντική επιθεώρηση επαγγελματικών ακινήτων.
2. Οδηγία (98/83): Επιθεώρηση ποιότητας ποσίμου νερού (όρια μολύβδου).
3. Οδηγία (83/477): Επιθεώρηση προστασίας κατοίκων από αμίαντο.
4. Οδηγία (2007/60): Επιθεώρηση προστασίας κτιρίων από πλημμύρες.
5. Πρόταση: Επιθεώρηση Εξοικονόμησης Νερού στα κτίρια (επί του παρόντος απορρίφθηκε με παρέμβαση της UIPI ως στερούμενη κοινωνικού οφέλους).
6. Πρόταση: Επιθεώρηση κτιρίων για έλεγχο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
7. Πρόταση: Επιθεώρηση προσβασιμότητας κτιρίων από Α.Μ.Ε.Α.
8. Πρόταση: Νέες προδιαγραφές για τους ανελκυστήρες.

 

Γ. ΟΙ 30 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

Α. Προστασία της φύσης

1. Απαγόρευση ή Περιορισμός Δόμησης ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κλπ. ή και απλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.*
2. Περιορισμός των Επιτρεπόμενων Χρήσεων των ακινήτων, ή και πλήρης απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση*

Β. Δασική - Αγροτική Νομοθεσία

3. Κατάργηση και αμφισβήτηση κυριότητας,  απαγόρευση δόμησης*
4. Δέσμευση ιδιοκτησιών που δεν είναι πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακήρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων*
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων

Γ. Πολεοδομική Νομοθεσία

6. Απαγόρευση ή Περιορισμοί δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα*
7. Μακροχρόνιες και Αναιτιολόγητες Αναστολές Οικοδομικών Εργασιών
8. Πολυετής Δέσμευση ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως*
9. Πολυετής Αναγκαστική Δέσμευση ακινήτων για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων χωρίς αποζημίωση*
10. Απαγόρευση Κατάτμησης των εκτός σχεδίου μεγάλων ιδιοκτησιών
11. Υποχρεωτική Ανεξέλεγκτη Μετακίνηση Ιδιοκτησιών κατά την πολεοδομική εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως
12. Υποχρεωτική "Εξαγορά"  ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οικοδομές (ΕΤΕΡΠΣ)
13. Υποχρεωτική Κατασκευή υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντωτικούς όρους

Δ. Νομοθεσία Διατηρητέων & Τίτλων Μεταφοράς Συντ. Δόμησης

14. Απαγόρευση Ανοικοδόμησης ή Επισκευής Διατηρητέων Κτιρίων*
15. Ουσιαστική Αχρήστευση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης*
16. Ακύρωση Τίτλων  μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους*

Ε. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων- Απαλλοτριώσεων-Επιτάξεων

17. Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις χωρίς Αποζημίωση*
18. Περιορισμοί Δόμησης από άξονα οδών κλπ. χωρίς αποζημίωση
19. Αναγκαστική Διέλευση Πυλώνων ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου κλπ. χωρίς αποζημίωση
20. Πολυετής Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων*
. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Α. Αρχαιολογική Νομοθεσία

21. Αφαίρεση Κυριότητας η διηνεκής δέσμευση.*
22. Απαγόρευση Δόμησης χωρίς αποζημίωση*
23. Απαλλοτρίωση Ακινήτων με μειωμένη αποζημίωση*

Β. Στρατιωτική Νομοθεσία

24. Περιορισμοί ανοικοδόμησης, χρήσεων γης*
25. Επιτάξεις, Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημίωση
26. Περιορισμός ή Απαγόρευση Εκποίησης παραμεθόριων ακινήτων

Γ. Μισθωτική Νομοθεσία

27. Διαρκής Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων θεάτρων-κινηματογράφων*
28. Υποχρεωτική Αποζημίωση εμπόρων λόγω απελευθέρωσης, ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης (ισχύει πλέον μόνον για τις παλαιές μισθώσεις)
29. Αναγκαστική Παράταση μισθώσεων Δημοσίου και Ο.Τ.Α. και αλλεπάλληλες νομοθετικές μειώσεις των μισθωμάτων
30. Υποχρέωση των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως κόστους.

*Οσες περιπτώσεις σημειώνονται με αστέρι συνιστούν de facto αντισυνταγματική απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση.