Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
English | Francais | Deutch | Italian | Russian
Αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές στη νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες-παράταση αντιρρήσεων

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς και ο δασολόγος και συνεργάτης της ΠΟΜΙΔΑ κ. Λευτέρης Καραπιδάκης απαντούν σε όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις για τους δασικούς χάρτες στο Capital.gr (http://www.capital.gr).

Μετά από τις συνεννοήσεις του Αν. Υπουργού κ. Σωκράτη Φάμελλου με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η ΠΟΜΙΔΑ κατετέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε τροπολογία με αλλαγές στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, που λύνει κάποια από τα προβλήματα που δημιουργεί η ανάρτησή τους, ενώ παρατείνει επί 30 επιπλέον ημέρες το χρόνο υποβολής των αντιρρήσεων εναντίον του περιεχομένου τους.  

Συγκεκριμένα τροπολογία με τροποποιήσεις σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών κατέθεσαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης Ευγ. Αποστόλου και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με τον τίτλο: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας».

Με την συγκεκριμένη τροπολογία, τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις ν.3889/2010 σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών και ειδικότερα:

— Παρατείνεται, κατά τριάντα (30) ημέρες (στις 90 ημέρες από 60 που ισχύει), η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών από την προβλεπόμενη ημερομηνία.

— Καταργείται η υποχρέωση αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Στους εν λόγω φορείς αποστέλλεται εφεξής ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη.

— Εξαιρούνται από την κύρωση των δασικών χαρτών οι εκτάσεις που έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες λόγω πυρκαγιών και δεν αποτέλεσαν / δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, για τις οποίες εκτάσεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή αυτεπαγγέλτως της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 44 παρ.4 ν.998/1979) σχετικά με τη διαδικασία άρσης αναδασώσεων ή την ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, κατά τα οριζόμενα.

— Ορίζεται ότι, οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α) αποφαίνονται επίσης και επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων σε περιοχές κηρυχθείσες ως αναδασωτέες. Σε περίπτωση εξαίρεσης των εν λόγω εκτάσεων από την υπαγωγή τους στον δασικό χάρτη η σχετική απόφαση γνωστοποιείται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης της απόφασης κήρυξης περιοχής ως αναδασωτέας.

— Με υπουργική απόφαση καθορίζονται, εφεξής, οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στους δασικούς χάρτες και των αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την σχετική αγροτική νομοθεσία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α’ 182)

Η διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι μία δυναμική διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Χώρα μας, υλοποιώντας τη συνταγματική επιταγή του 1975. Είναι ένα έργο που συμβάλλει στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό και αυτό έχει αντίκτυπο στις χρήσεις γης που μπορούν να ασκήσουν οι πολίτες. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση των πολιτών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην χορήγηση κατευθυντήριων γραμμών στην Διοίκηση για την ορθότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε από τις 60 ημέρες στις 90 ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 3889/2010. Η παράταση της προθεσμίας κρίνεται επιβεβλημένη καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών για την διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο και έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα για την παράταση της προθεσμίας αυτής. Ακόμη, για την διευκόλυνση των πολιτών εκδίδονται από το ΥΠΕΝ και τη Γ ενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος διευκρινιστικές εγκύκλιοι για την διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, επομένως η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τον απαιτούμενο χρόνο για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση τους πριν αποφασίσουν αν θα υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Με την παρ. 2 καταργείται η υποχρέωση αποστολής ψηφιακού αντιγράφου του αναρτημένου δασικού χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Η ρύθμιση αυτή καταργείται καθώς κρίνεται ως πιο λυσιτελής η αποστολή στους δύο αυτούς φορείς του κυρωμένου χάρτη που μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Η ρύθμιση αυτή προβλέπεται στην παρ.3 της προτεινόμενης τροπολογίας και κρίνεται αναγκαία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών και ιδιοκτητριών ακινήτων καθώς αν ασκήσουν αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη επειδή θεωρούν ότι δεν παρουσιάζονται σωστά οι ιδιοκτησίες τους, οι εκτάσεις αυτές δεν θα συμπεριληφθούν στον κυρωμένο χάρτη που θα αποσταλεί στους ανωτέρω Οργανισμούς πριν να κριθούν από τις Επιτροπές Αντιρρήσεων.

Με την παρ. 3 προτείνεται η αποστολή ψηφιακού αντιγράφου του κυρωμένου χάρτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης. Ακόμη, προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 17 του νόμου καθώς κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με την πρόβλεψη εξαίρεσης από την κύρωση των δασικών χαρτών εκτάσεων που σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 άρθρου 13 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, και παρόλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί εντός ευρύτερα αναδασωτέων εκτάσεων. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα διαφυλάξει θεσμικά το κύρος και την αξιοπιστία του προς κύρωση δασικού χάρτη, εξυπηρετώντας ταυτοχρόνως την ικανοποίηση των πολιτών στην εξασφάλιση της ιδιοκτησίας τους. Πιο συγκεκριμένα, κατά την άμεση κήρυξη αναδάσωσης, συνήθως σε περιπτώσεις μεγαπυρκαγιών, η διοίκηση περιέλαβε μέσα σε ευρύτερα περιγράμματα που χαρακτήριζαν τις εκτάσεις ως αναδασωτέες και εκτάσεις που ποτέ δεν είχαν δασικό χαρακτήρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να δουν κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη την άλλης μορφής έκτασή τους ως αναδασωτέα, κάτι που δημιούργησε σύγχυση. Για το λόγο αυτό, υπάρχει ανάγκη να δοθεί οδηγία στη διοίκηση ώστε να εξαιρέσει αυτές και μόνο τις εκτάσεις από τον χαρακτηρισμό τους ως αναδασωτέων, για να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία της κατάρτισης των δασικών χαρτών, αλλά και οι πολίτες να μην αμφιβάλλουν για το περιεχόμενο τους.Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, το αξιόπιστο των ενεργειών της Διοίκησης, η αγαστή συνεργασία πολίτη διοίκησης και τέλος η εμπιστοσύνη που προάγει το Κράτος έναντι των πολιτών και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Τα διαλαμβανόμενα στην προτεινόμενη ρύθμιση δεν δεσμεύουν τους πολίτες να προσφύγουν κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έναντι παντός δικαιώματος τους σε ότι αφορά τις λοιπές θεματικές πληροφορίες του δασικού χάρτη.

Με το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/79 εφαρμόζεται όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα της οποίας δύναται να ανακληθεί μερικώς ή ολικώς αρμοδίως κάθε διοικητική πράξη σχετική της κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας. Με την προσθήκη της προτεινόμενης διάταξης συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών, δεν ανακόπτεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, διασφαλίζεται η συνταγματική κατοχύρωση και προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της δημόσιας Διοίκησης.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι οι ΕΠ.Ε.Α (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) θα αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες. Η πρόβλεψη αυτή είναι απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις εκτάσεων που ενώ περιλαμβάνονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες έχουν διαφορετική μορφή και συνδέεται με τις ρυθμίσεις της παρ. 3 της παρούσας. Ακόμη, κατά την εξέταση των ως άνω αντιρρήσεων αν οι ΕΠ.Ε.Α αποφασίσουν την εξαίρεση από την υπαγωγή στον δασικό χάρτη εκτάσεων ως δάση ή δασικών .προβλέπεται ρητά η υποχρέωση γνωστοποίησης των αποφάσεων αυτών στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την άμεση συμπερίληψή των περιοχών αυτών στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του νόμου 998/1979 που προβλέπει την διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης απόφασης κήρυξης περιοχής ως αναδασωτέας. Η προτεινόμενη διαδικασία θα συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται τροποποίηση ή ανάκληση αποφάσεων αναδάσωσης διευκολύνοντας τους πολίτες και τις Δασικές Υπηρεσίες στο έργο τους.

Με την παρ. 5 προστίθεται στα στοιχεία που διορθώνουν και συμπληρώνουν τον κυρωμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 δασικό χάρτη εκτός από τις αποφάσεις επί των αντιρρήσεων των ΕΠ.Ε.Α. και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρ. 9 του άρ. 17 που αναλυτικά περιγράφονται στην παρ.3 της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης.

Με την παρ. 6 προστίθεται παρ. 4α στο άρθρο 19, με το οποίο θεσπίζεται υποχρέωση αποστολής του κυρωμένου δασικού χάρτη μετά τις συμπληρώσεις και διορθώσεις που έχουν επέλθει με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.ΕΑ, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας. Η παρούσα ρύθμιση είναι απαραίτητη καθώς έχει προηγηθεί η αποστολή του κυρωμένου δασικού χάρτη για τα τμήματα για τα οποία δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις, και κατά συνέπεια εμπλουτίζονται τα δεδομένα που έχουν ήδη αποσταλεί με τις αποφάσεις των ΕΠ.ΕΑ. Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη.

Με την παρ. 7 προτείνεται η προσθήκη και των αναδασμών που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας στις διαδικασίες αποτύπωσης στον δασικό χάρτη . Η ως άνω προσθήκη θα συμβάλλει στην ορθότερη κατάρτιση των δασικών χαρτών καθώς θα αποτυπώνονται σε αυτούς και οι αναδασμοί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο…
Τροποποιήσεις-προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α’ 182)

1. Η παρ. 1 του άρ. 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά του περιεχομένου τα δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι μέρες (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 καταργείται.

3. Στο άρθρο 17 προστίθενται παράγραφοι 5α και 9 αντιστοίχως ως εξής:
«5α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.»
«9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξης τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (Α’289) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.
Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παρ. 4 ν. 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτάσεις, είναι υποχρεωτική.
Η ολοκλήρωση της κατά τα προηγούμενα διαδικασίας του άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979, πριν την κατ’ άρθρο 19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτελεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για τον δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος.
Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του νόμου 998/1979.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με βάση τα αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παρ. 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση τα εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων από τα ΕΠ.Ε.Α.»

6. Στο άρ. 19 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.»

7. Η περίπτωση στ της παρ. 1 του άρ. 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και των διανομών και αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ.».

 

Σώζονται περιουσίες με 100 δόσεις από 30 ευρώ! – Και νέος νόμος για τους δασικούς χάρτες!

Δέσμη μέτρων για την απλοποίηση των διαδικασιών επίλυσης των ζητημάτων που έχουν προκύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των αγροτικών εκτάσεων που εμφανίζονται ως δασικές ή αναδασωτέες προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος σε σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή, με το οποίο τροποποιεί και άλλες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς και τη δυνατότητα εξόφλησης σε εκατό δόσεις, ενώ δίνει το δικαίωμα ύπαρξης κατασκευών που εξυπηρετούν τις γεωργικές δραστηριότητες σε αυτές τις εκτάσεις.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης του αναρτημένου δασικού χάρτη και όχι του κυρωμένου για την έκδοση απόφασης σχετικά με τον δασικό χαρακτήρα μιας έκτασης (δάσος ή δασική), ενώ εξαιρούνται από τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη εκτάσεις που αποτελούν δάση, δασικές χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την παλαιότερη διαθέσιμη αεροφωτογράφηση αλλά στην πιο πρόσφατη αποδεικνύεται ότι καλλιεργούνται γεωργικά η δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο σύστημα των επιδοτήσεων.

Οι αλλαγές

Επιπλέον, προβλέπεται ένταξη στους δασωμένους αγρούς των κληροτεμαχίων, των εκτάσεων με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού, αλλά και των εκτάσεων που εμφανίζονται σήμερα με αγροτική μορφή, καθώς επίσης και η τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που είναι πεδινές, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες κατά το παρελθόν. Αναλυτικά στις ρυθμίσεις τους υπουργείου προβλέπονται:

• Για τις δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση πριν από το 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα η εξαγορά τους έναντι τιμήματος που ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας όπου δεν έχει καθοριστεί αντικειμενική από 1/3 που είναι σήμερα. Οι καλλιεργητές μπορούν να καταβάλουν το τίμημα έως και σε εκατό μηνιαίες δόσεις ύψους τριάντα ευρώ κατ' ελάχιστον (από τέσσερις εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις σήμερα). Οσοι δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εξαγοράς μπορούν να ζητήσουν την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης έγκρισης επέμβασης καταβάλλοντας μόνο αντάλλαγμα χρήσης. Οι καλλιεργητές μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης ή εξαγοράς υποχρεούνται εντός ενός έτους να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος.

• Σε ό,τι αφορά στις εκχερσωμένες εκτάσεις για γεωργική εκμετάλλευση της περιόδου από το 1975 έως και τις 7 Μαρτίου 2007 χωρίς τη σχετική άδεια της δασικής υπηρεσίας οι κάτοχοι-καλλιεργητές υποχρεούνται στην καταβολή εκτός του προβλεπόμενου χρηματικού ανταλλάγματος και αντισταθμιστικής δαπάνης προκειμένου να υλοποιηθεί δάσωση ή αναδάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ κατ' ελάχιστον. Μετά την εξόφλησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης γης. Για τη μεταβίβαση της χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για την εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο καταβάλλονται μόνο τα πάγια τέλη ύψους 9 ευρώ. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις αυτής της περιόδου, για τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στον ΟΣΔΕ, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης αλλά αρκεί σχετική γνωμοδότηση από τη δασική υπηρεσία. Επίσης αντί της έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν από την εκχέρσωση, προκειμένου να υπολογιστεί το αντάλλαγμα χρήσης.

 

• Η δυνατότητα όσων έχουν πραγματοποιήσει επεμβάσεις σε δάση σε εκτάσεις έως και 4 στρέμματα να μην προβούν οι ίδιοι στη δάσωση ή την αναδάσωση έκτασης ίδιου εμβαδού αλλά πλην της καταβολής ανταλλάγματος χρήσης να μπορούν να καταβάλουν τίμημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Δασική Υπηρεσία για να προβεί στην αναδάσωση. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης περιοχής για δάσωση ή αναδάσωση δίδεται η δυνατότητα στον δικαιούχο της επέμβασης να προβαίνει εναλλακτικά σε εργασίες βελτίωσης ή και προστασίας εκτάσεων υποδεικνυόμενων από τη Δασική Υπηρεσία.

Παρατείνεται η προθεσμία για τις «οικιστικές πυκνώσεις»

Τη δυνατότητα τακτοποίησης γεωργικών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων σε εκχερσωμένες εκτάσεις παρέχει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. Επιτρέπεται μάλιστα εντός των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια η ύπαρξη κατασκευών, όπως οι δεξαμενές νερού, οι γεωτρήσεις, οι μετρητές ΔΕΗ και τα υπόστεγα.

Σε ό,τι αφορά τις «οικιστικές πυκνώσεις», προβλέπεται η εξαίρεσή τους έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων από τη θεώρηση και κύρωση δασικών χαρτών εφόσον αυτές έχουν υποδειχθεί από τους οικείους δήμους. Πρόκειται ουσιαστικά για παράταση της προθεσμίας, ενώ απαλλάσσονται από τη διαδικασία των αντιρρήσεων πολίτες των οποίων η κατοικία έπρεπε να εξαιρεθεί από την ανάρτηση. Επίσης ορίζεται ότι τα τέλη αντιρρήσεων που έχουν ήδη πληρωθεί γι' αυτές τις περιπτώσεις θα επιστρέφονται.

πίσω στα νέα