Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Απαραίτητη η ηχομόνωση των κατοικιών! Του Θεόδωρου Αργουδέλη*
25/05/2021

Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε µορφής θορύβου µέσα στα όρια της κατοικίας, του τόπου εργασίας και διαµονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται από άλλους. ∆ηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαµβάνοντας τα απαραίτητα µέτρα κτιριακής ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?

Οι παράµετροι και τα κριτήρια ακουστικής άνεσης, από τα οποία εξαρτάται η ηχοµόνωση-ηχοπροστασία για κάθε είδος κτιρίου ή χώρου αυτού καθώς και οι κατηγορίες ακουστικής άνεσης καθορίζονται από την ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304 ΤΗΣ 30.1/3.2.1989 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989) Άρθρο 12. Παρακάτω αναφέρονται τα σπουδαιότερα σημεία από την ισχύουσα αυτή Νομοθεσία.

Παράµετροι ακουστικής άνεσης.

Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να προστατεύει τους ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαµονή ή για διάφορες δραστηριότητες. Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραµέτρων, που αφορούν την ηχοµόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από:

- τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.

- τον κτυπογενή ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.

- τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από κοινόχρηστες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου.

- τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές.

Κριτήρια ηχοµόνωσης – ηχοπροστασίας

Κριτήρια ηχοµόνωσης-ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιµές των παραµέτρων ακουστικής άνεσης για κάθε είδος ηχοµόνωσης-ηχοπροστασίας και κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.

1. Ηχοµόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης και ηχοµόνωση από χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.

 Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα ανάµεσα σε:

- δυο διαµερίσµατα του ίδιου κτιρίου (κατοικίες).

- χώρο κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης (όλα τα άλλα κτίρια εκτός από κατοικίες).

- ένα διαµέρισµα ή ένα χώρο κύριας χρήσης και τους κοινής χρήσης χώρους του κτιρίου (εκτός από µονοκατοικίες).

2. Ηχοµόνωση κατοικίας (διαµερίσµατος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης.

Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα ανάµεσα σε:

- ένα διαµέρισµα και χώρους κτιρίου, που προορίζονται για άλλη κύρια χρήση εκτός κατοικίας.

3. Hχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.

Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο περιβάλλοντος (κυκλοφοριακό, αστικό) που µεταδίδεται µέσα από όλα τα εξωτερικά οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.

4. Hχοπροστασία από εγκαταστάσεις.

Αφορά το θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που µεταδίδεται µέσα από όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα και από όλες τις άλλες ηχητικές διαδροµές για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.

Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, είναι η υδραυλική, η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης – ψύξης - αερισµού, οι ανελκυστήρες, οι αντλίες και τα κάθε είδους µηχανήµατα που εξυπηρετούν από κοινού τα διαµερίσµατα και τους άλλους χώρους.

5. Hχοµόνωση χώρου κύριας χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.

 Αφορά τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσµατα ανάµεσα σε χώρους κύριας χρήσης και χώρους εγκαταστάσεων για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων εκτός από τα κτίρια κατοικίας.

6. Μέτρηση και πιστοποίηση

Για την αντιµετώπιση των αναγκών σε µετρήσεις-πιστοποιήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, χρησιµοποιούνται εργαστήρια µετρήσεων κτιριακής ηχοπροστασίας. Αυτά λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη εξειδικευµένου διπλωµατούχου µηχανικού και διαθέτουν εξοπλισµό για τις εργαστηριακές και επιτόπιες µετρήσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.

https://alphacoustic.com/portfolio/metriseis_ichomonosis/

ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχετικά με τον θόρυβο προς το περιβάλλον ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 1180/1981 – ΦΕΚ Α-293/6-10-1981 – Άρθρο 2

Πιο συγκεκριμένα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, προς το περιβάλλον, από κάθε είδους μηχανολογική εγκατάσταση, μετρούμενο στο όριο της ιδιοκτησίας του ακινήτου, για αστικές περιοχές καθορίζεται στα 50dB(A) .

Ο έλεγχος της εφαρμογής αυτού εκτός από τα ιδιωτικά εργαστήρια μετρήσεων πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των αντίστοιχων Περιφερειών ( Για την περιοχή της Αθήνα ισχύει το τηλέφωνο 213 2101 133.)

https://alphacoustic.com/portfolio/metriseis_periballontikou_thorivou/

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ?

Πριν την σύναψη συμβολαίου αγοράς οποιασδήποτε κατοικίας, θα πρέπει να ζητείται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου η προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδιο μηχανικό ότι η προς πώληση κατοικία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού τουλάχιστον για κτίρια με ‘’κανονική ακουστική άνεση’’.

Για μεγαλύτερη εξασφάλιση του αγοραστή θα πρέπει να προβλέπονται οικονομικές ρήτρες προς τον ιδιοκτήτη, αν αποδειχθεί βάσει αξιόπιστων ακουστικών μετρήσεων,  ότι δεν ικανοποιούνται τα ηχητικά όρια που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

*Ο Θεόδωρος Αργουδέλης είναι Διπλ. Μηχανολόγος ΜηχανικόςΣύμβουλος Ακουστικής – Ηχομόνωσης

www.alphacoustic.com   www.vibro.gr   support@vibro.gr

πίσω στο αρχείο