Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαφορές Συνιδιοκτητών - Γ.Σ. με τηλεδιάσκεψη

Σε κάθε πολυκατοικία όπου αναγκαστικά συγκατοικούν άνθρωποι με διαφορετική συμπεριφορά και νοοτροπία μεταξύ τους, αναπόφευκτα δημιουργούνται διαφορές και συγκρούσεις οι οποίες χρήζουν επίλυσης.

Φυσικά ο καλύτερος δρόμος είναι εκείνος της συνεννόησης και της συνεργασίας, ιδίατερα μεταξύ ανθρώπων που κοινό τους συμφέρον είναι η εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου στο οποίο όλοι συγκατοικούν. Οι διαφορές των συνιδιοκτητών πρέπει πάντοτε να επιλύονται φιλικά μέαα στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών.

Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, η τελική λύση δίνεται από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ας μην νομίσει όμως κάποιος ότι αυτό είναι κάτι απλό, εύκολο, γρήγορο και ανέξοδο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Δικονομία, οι διαφορές συνιδιοκτητών μεταξύ τους ή με το διαχειριστή της πολυκατοικίας επιλύονται από τα κατά τόπους αρμόδια Μονομελή Πρωτοδικεία, μετά από αγωγή των ενδιαφερομένων. Στις διαφορές αυτές κατατάσσονται συνήθως αμφισβητήσεις για τις θέσεις στάθμευσης, τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, τη συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες, τη λογοδοσία διαχειριστή κλπ.

Ομως, μετά από πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ που έγινε δεκτή, ειδικά οι διαφορές για μη καταβολή κοινοχρήστων για ποσά ύψους έως και 20.000 ευρώ επιλύονται από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία. Αυτό καθιστά τη διαδικασία διεκδίκησης των οφειλομένων από τους διαχειριστές πολυκατοικιών ταχύτερη και οικονομικότερη.

Οι αξιώσεις των διαχειριστών για μη καταβληθέντα κοινόχρηστα παραγράφονται στην πενταετία. Οι διαχειριστές όμως έχουν την ευχέρεια της έκδοσης και διαταγής πληρωμής εναντίον των κακοπληρωτών συνιδιοκτητών, εφόσον όμως προσκομίσουν τις μηχανογραφικές ειδοποιήσεις των οφειλομένων κοινοχρήστων καθώς και φωτοτυπίες από όλα τα δικαιολογητικά δαπανών των οποίων η πληρωμή καθυστερείται. Σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί σύγκληση γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών με θέμα τη λήψη μέτρων εναντίον όσων αρνούνται να πληρώσουν και ρητή εντολή προς το διαχειριστή να προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον τους. Για την ενεργητική νομιμοποίηση του διαχειριστή απαιτείται πάντοτε πρακτικό νόμιμης εκλογής του από τη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών. Δείτε και τυπώστε το σχετικό υπόδειγμα πρακτικού γενικής συνέλευσης από τη Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας!


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ! 

Με το άρθρο 118 του Νόμου 4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄23.12.2020) δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της έγκυρης διεξαγωγής κάθε είδους Γενικών Συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. Αυτό αφορά πλέον όχι μόνον τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις νομικές οντότητες που διέπονται από τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι τόσο τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και όλες οι Γενικές Συνελεύσεις των πολυκατοικιών της χώρας, που συνέρχονται συνήθως στο τέλος ή στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει μέχρι την 31.3.2021. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα διάταξη οι Γενικές Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών μπορούν να συγκληθούν και να διεξαχθούν διαδικτυακά με απόφαση των διαχειριστών των πολυκατοικιών, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και πρόσφορων ψηφιακών μέσων για την απομεμακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους.  Με τη χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού κάθε πολυκατοικίας περί απαρτίας και λήψης αποφάσεων. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών υποχρεούνται να  λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ!

Με τον νόμο 4512/2018 καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η διαμεσολάβηση σε όλες τις διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών και διαχειριστών πολυκατοικιών, η οποία είχε νομοθετηθεί να αρχίσει η εφαρμογή της από την 17η Οκτωβρίου 2018, αλλά ανεστάλη επ΄αόριστο. Η διαδικασία αυτή θα αποτελούσε προαπαιτούμενο σε κάθε τέτοια διαφορά. Η ρύθμιση αυτή συμπεριλάμβανε και τις διαφορές από μη καταβολή κοινοχρήστων, για τις οποίες η υπαγωγή στην προδικασία αυτή θα αποτελούσε για τους διαχειριστές πολυκατοικιών ένα ακόμη εμπόδιο, από πλευράς απώλειας χρόνου αλλά και δαπάνης, για την είσπραξη των κοινοχρήστων. Γι΄αυτό και η ΠΟΜΙΔΑ είχε ζητήσει την εξαίρεση των διαφορών αυτών από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Στο τέλος όμως, με νεώτερη ρύθμιση, οι διαφορές συνιδιοκτητών εξαιρέθηκαν συνολικά από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση, όπως και το σύνολο των μισθωτικών διαφορών, όπως είχε εξ αρχής ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ.   

Και όμως η διαμεσολάβηση στις διαφορές συνιδιοκτητών θα ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος επίλυσης διαφορών (πλην της μη πληρωμής κοινοχρήστων) που η δικαστική επίλυσή τους παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Γι΄αυτό η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά ένθερμα στους συνιδιοκτήτες και διαχειριστές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα συνεννόησης  και επίλυσης τους, να καταφύγουν στην προαιρετική διαμεσολάβηση από πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, ώστε να φτάσουν άμεσα και με ελάχιστα έξοδα σε λύσεις σοβαρών πρακτικών προβλημάτων  που αναφύονται συνεχώς στις πολυκατοικίες. 

Δείτε τη συνημμένη παρουσίαση για τη Διαμεσολάβηση στις διαφορές συνιδιοκτητών που παρουσίασε σε ενημερωτικό σεμινάριο της ΠΟΜΙΔΑ η Διαμεσολαβήτρια Δικηγόρος κα Πόλυ Τσιτσώνηtsitsoni@businessingreece.gr .