Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Η ΠΟΜΙΔΑ μέλος στο «Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης Κατά Φυσικών Καταστροφών»!
04/07/2024

Με σειρά νομοθετημάτων πλέον, η ΠΟΜΙΔΑ αναγνωρίζεται ως ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A' 100/3.7.2024 ο Ν. 5116/2024 «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή, διατάξεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, η ΠΟΜΙΔΑ  καθίσταται εκ του νόμου μόνιμο μέλος του ιδρυόμενου «Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Κατά Φυσικών καταστροφών», για το οποίο προβλέπονται τα εξής: 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Παρατηρητήριο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών (εφεξής Παρατηρητήριο).

2. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι: α) η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ιδιωτική Ασφάλιση ένα ντι Φυσικών Καταστροφών του άρθρου 4 και β) η παρακολούθηση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών αυτοτελώς και σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης, στο πλαίσιο της προστασίας και στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της εθνικής οικονομίας.

3. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Παρατηρητήριο είναι αρμόδιο ενδεικτικά για: α) τη διαχρονική παρακολούθηση του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών και τη χάραξη σχετικών πολιτικών, σχετικά με: αα) την επέκταση και εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία, σε συνάρτηση με τις φυσικές καταστροφές, τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τα έκτακτα και απρόβλεπτα φαινόμενα, αβ) την προσαρμογή της ιδιωτικής ασφάλισης και της κρατικής αρωγής λόγω φυσικών καταστροφών, στα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, αγ) την εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών υπό το πρίσμα δανειακών συμβάσεων ιδιωτών, αδ) την εκτέλεση των συμβάσεων ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών, αε) τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, της κλιματικής κρίσης ή έκτακτων και απρόβλεπτων φαινομένων, αστ) την εξέλιξη των δεδομένων και αναγκών που προκαλούν οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης ως προς την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των ιδιωτών και β) την καταγραφή προτάσεων για την προαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης.

4. Αρμόδιο για την επίτευξη του σκοπού του Παρατηρητηρίου είναι το Συμβούλιο Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών (εφεξής «το Συμβούλιο»), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, ως εξής:

α) τον αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Υπουργό ως Πρόεδρο,

β) τον αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική Υπουργό, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,

γ) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, εφόσον υφίσταται,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

η) τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστι κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ι) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ια) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.),

ιβ) τον Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας,

ιγ) έναν (1) από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή της,

ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, που προτείνεται από την ίδια, 

ιε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που προτείνεται από την ίδια,

ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδας,

ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών,

ιη) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,

ιθ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

κ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και

κα) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Η θητεία των μελών των περ. ιγ), ιδ), ιε), ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ με όμοια απόφαση.

5. Το Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τακτικά μία (1) φορά κάθε τρεις (3) μήνες και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Το Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ομάδες εργασίας την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχουν επίσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν προς τούτο από τον Πρόεδρο, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, συνεργάτες του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εμπειρογνώμονες, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι περιφερειακών ή δημοτικών αρχών, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως είτε διά ζώσης είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ως τόπος συνεδριάσεων του Συμβουλίου ορίζεται το κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο φορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), το Συμβούλιο δύναται να ζητεί, συλλέγει και επεξερ γάζεται τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Παρατηρητηρίου και την εκπλήρωση των σκοπών του, τα οποία υποβάλλονται συγκεντρωτικά ως στατιστικά στοιχεία από τους φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο του Παρατηρητηρίου.

Εκπρόσωπος της ΠΟΜΙΔΑ στο εν λόγω Συμβούλιο θα είναι ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Νίκος Κεχαγιάογλου, ο οποίος εκπροσώπησε την ΠΟΜΙΔΑ στην Ακρόαση Φορέων της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, την τοποθέτηση του οποίου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο:

 

πίσω στα νέα