Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
Μείωση μισθωμάτων κατοικιών: Αφορά μόνον τους εν αναστολή εργαζόμενους!
02/04/2021

Από διάφορες τουριστικές κυρίως περιοχές της χώρας, λαμβάνουμε συνεχείς διαμαρτυρίες ιδιοκτητών κατοικιών που τις εκμισθώνουν σε υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων, οι οποίοι δεν τελούν σε αναστολή εργασίας, αλλά επιδοτούνται ως άνεργοι, ότι οι ενοικιαστές τους προχωρούν σε αυθαίρετη μείωση των ενοικίων τους. Επίσης μείωση μισθώματος αξιώνουν και επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών για τα μισθώματα των κατοικιών τους. Εν όψει των ανωτέρω από την ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με την πρόσφατη KYA  Α.1059/2021 με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Α.1228/2020 με θέμα «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», (ΦΕΚ Β' 1155/24.03.2021) και η οποία πλέον μετά την τροποποίησή της καλύπτει πλήρως το πλαίσιο μείωσης των ενοικίων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021, και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής με τίτλο "Δικαιούχοι μερικής απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος για μισθώσεις κύριας κατοικίας" ορίζονται επί λέξει τα εξής:

"1. Οι μισθωτές μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, κατά περίπτωση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.".

Ειναι απόλυτα σαφές ότι η ρύθμιση αυτή, όπως και όλες οι προηγούμενες, αφορά αποκλειστικά τους εν αναστολή σύμβασης εργασίας εργαζόμενους και δεν αφορά τους τελούντες σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων ή μη.

Επίσης η ρύθμιση αυτή δεν αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και κάθε είδος αυτοαπάσχολούμενους, γιατί οι τελευταίοι δικαιούνται μείωση αποκλειστικά στο ενοίκιο της ξεχωριστής επαγγελματικής τους εγκατάστασης (καταστήματος, γραφείου, εργαστηρίου τους κλπ.), και όχι της κύριας κατοικίας τους, ακόμη και αν την δηλώνουν ως φορολογική έδρα του επιτηδεύματός τους, ή ως μεικτής χρήσης, αφού προέχουσα χρήση στις περιπτώσεις αυτές είναι πάντοτε η της κατοικίας. 

Ομοίως η ρύθμιση αυτή δεν αφορά οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μισθώσεων κατοικιών πλην της κύριας κατοικίας των εν αναστολή εργαζομένων, και όχι δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, ή προσωρινή διαμονή οποιουδήποτε.  

Συνεπώς σε όλες αυτές τις μη προβλεπόμενες περιπτώσεις μερικής απαλλαγής από το ενοίκιο μισθώσεων κατοικιών, αλλά και φοιτητικών μισθώσεων, οι μειώσεις του μισθώματος είναι παράνομες και οι μισθωτές οφείλουν το πλήρες ενοίκιο στους εκμισθωτές τους.

πίσω στα νέα